REGULAMIN TORU KARTINGOWEGO ForzaKart​

1. Tor kartingowy ForzaKart, mieszczący się przy ul. Grunwaldzkiej 263 w Jaworznie, prowadzony jest przez Tor Kartingowy ForzaKart s.c. (dalej zwany Organizatorem).

2. Warunkiem wstępu na tor kartingowy ForzaKart jest zapoznanie się przez uczestników oraz ich opiekunów z postanowieniami niniejszego Regulaminu toru kartingowego w trakcie rejestracji.

3. Z toru mogą korzystać osoby od 125 cm wzrostu. Uczestnicy poniżej 18 roku życia mogą korzystać z toru wyłącznie za zgodą swoich opiekunów, którzy pozostają obecni na torze podczas korzystania z niego przez ich podopiecznego lub wyrazili pisemną zgodę na samodzielny udział w zawodach (zgoda do pobrania ze strony www.forzakart.pl)

4. W uzasadnionych przypadkach Organizator może pozbawić jazdy osobę, która narusza regulamin toru, lub nie stosuje się do nakazów, zakazów i wskazówek Organizatora lub osób obsługujących tor.

5. Uczestnik zapewnia, że nie znajduje się pod wpływem alkoholu, środków odurzających, narkotyków i leków oraz innych środków mogących wpłynąć na reakcję kierującego pojazdem kartingowym. Uczestnik zapewnia również, iż nie zachodzą inne od wymienionych powyżej okoliczności mogące negatywnie wpływać na sposób jego jazdy i koncentrację, a wynikające ze stanu zdrowia uczestnika, jego predyspozycji fizycznych bądź samopoczucia.

6. Na terenie toru Uczestnicy winni bezwzględnie stosować się do Regulaminu, wskazówek oraz nakazów Organizatora i jego personelu, flag sygnalizacyjnych, a także przestrzegania poniższych obowiązków związanych z przygotowaniem się do jazdy oraz kierunkiem ruchu pojazdów:

* Uczestników obowiązuje absolutny zakaz wysiadania z pojazdów podczas trwania jazdy (wyścigu).

* W przypadku zatrzymania się pojazdu lub jego awarii należy niezwłocznie zasygnalizować taką sytuację przez uniesienie ręki do góry. Pomocy udzielają wyznaczeni pracownicy obsługi toru.

* Przed wejściem do pojazdu należy dokładnie zabezpieczyć te części garderoby (szaliki, chustki, luźne bluzki itp.) które mogły by zostać wciągnięte przez części ruchome napędu. Dotyczy to także długich włosów, które należy związać.

* Uczestnicy zobowiązani są do posiadania odpowiedniego obuwia do jazdy.. Uczestnicy w klapkach lub innego rodzaju luźnym obuwiu nie będą dopuszczeni do jazdy.

* Na torze obowiązuje bezwzględny zakaz potrącania innych pojazdów i uderzania w bandy. W przypadku stwierdzenia przez Organizatora takich zajść, może on przerwać wyścig lub unieruchomić pojazd.

* Do obowiązków uczestników toru należy także: jazda w kasku ochronnym, start po odpowiednim sygnale, niezwłoczne zatrzymanie po zasygnalizowaniu końca jazdy, zachowanie szczególnej ostrożności, zakaz jazdy w kierunku przeciwnym do ustalonego przez organizatora.

* Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że w tylnej prawej części gokarta (obok siedzenia) znajduje się jednostka napędowa, na którą należy zwrócić szczególną uwagę ze względu na temperaturę którą osiąga i łatwość przypadkowego oparzenia.

7. Uczestnik ma obowiązek niezwłocznie poinformować Organizatora o zaistniałych nieprawidłowościach lub awariach i uszkodzeniach i nie może podejmować żadnych działań w tym zakresie samodzielnie.

8. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność cywilną i karną za powstałe w skutek jego działań i z jego winy szkody osobiste i majątkowe podczas użytkowania toru. Za działania świadczące o niewykonaniu lub nienależytym wykonaniu umowy, a także o winie Użytkownika należy uznać działania, które spowodowały szkodę po stronię Organizatora, a powstałe w wyniku nie stosowania się przez Uczestnika do Regulaminu, nakazów i wskazówek obsługi, a także wynikających z brawury użytkownika, a nie związanych ze stanem toru i gokartów, jego utrzymaniem czy organizacją jazdy przez Organizatora. Za uczestnika małoletniego, który nie ukończył 18 roku życia odpowiedzialność w powyższym zakresie ponoszą jego opiekunowie prawni lub osoba, która na mocy umowy sprawuje opiekę nad małoletnim.

9. Organizator nie bierze odpowiedzialności za skutki wypadków powstałych w wyniku siły wyższej lub z wyłącznej winy poszkodowanego lub osoby trzeciej, za którą nie ponosi odpowiedzialności.

10. Opłaty za jazdy, przejazdy oraz czas ich trwania ustala Organizator. Organizator ponadto decyduje o liczbie pojazdów na torze, kolejności jazdy jak i odstępie czasu miedzy startującymi. Organizator ma także prawo do przerwania wyścigu (jazdy) w każdym czasie.

11. Unieważnienie któregokolwiek z punktów niniejszego Regulaminu nie powoduje unieważnia całego Regulaminu.

12. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem za obowiązujące uważa się przepisy kodeksu cywilnego.

13. Uczestnik przed przystąpieniem do jazdy obowiązany jest do zapoznania się z obowiązującymi flagami, których opis widnieje poniżej.

 

Flagi na torze:

 NIEBIESKA - nakaz przepuszczenia szybszego zawodnika.

 ŻÓŁTA - jedna z najczęściej stosowanych flag, ostrzegająca przed niebezpieczeństwem na torze. Gdy flaga ta zostanie wywieszona należy zachować szczególną ostrożność, nie wyprzedzać innych kierowców oraz być przygotowanym do zatrzymania się na torze.

 CZERWONA - wykluczenie zawodnika z wyścigu za niestosowanie się do regulaminu toru.

 SZACHOWNICA - oznacza koniec wyścigu.

ZASADY  OGÓLNE

* Zwracaj uwagę na flagi, stosuj się do zaleceń obsługi toru* Jeździmy zawsze z kierunkiem jazdy* W trakcie przejazdu unikaj kontaktu z innymi uczestnikami – to nie wesołe miasteczko* Nie naciskamy jednocześnie pedałów gazu i hamulca* W razie zatrzymania gokarta na torze , podnieś rękę i poczekaj na obsługę* Na ostatnim okrążeniu zwolnij i ostrożnie zatrzymaj się przed flagą-szachownicą* Po zakończeniu jazdy nie wysiadaj z gokarta , poczekaj aż pozwoli na to obsługa toru.

ŻYCZYMY MIŁEJ I BEZPIECZNEJ ZABAWY NA NASZYM TORZE KARTINGOWYM

Pozdrawiamy, zespół ForzaKart

Zgoda do pobrania

Ukończone 18 lat (dla osób poniżej 18. roku życia
wymagana jest pisemna zgoda rodzica/opiekuna prawnego)

794 222 835

    Wymagania do jazdy gokartem

Poniedziałek 15:30-20:00
Wtorek           15:30-20:00
Środa              15:30-20:00
Czwartek        15:30- 20:00
Piątek             15:30-20:00
Sobota            11:00-20:00
Niedziela        12:00-20:00

GODZINY 
OTWARCIA

                                                         KONTAKT                   

                   

Forzakart tor kartingowy

 

ul. Grunwaldzka 263
Jaworzno 43-600

 

+48 794 222 835

 

kontakt@forzakart.pl

Strona www stworzona w kreatorze WebWave.